Schadevergoedingen.nl

Asbestongeval

Gratis juridisch advies

Blootstelling aan asbest kan leiden tot ernstige gezondheidsproblemen, waaronder verschillende soorten letselschade.

Asbestvezels zijn gevaarlijk omdat ze, eenmaal ingeademd, kunnen leiden tot langdurige gezondheidsproblemen, waaronder dodelijke ziekten.

Het is belangrijk op te merken dat de symptomen van asbestgerelateerde aandoeningen zich mogelijk pas vele jaren na de blootstelling manifesteren, vaak zelfs tientallen jaren later.

Het is altijd raadzaam om in dergelijke gevallen professioneel juridisch advies in te winnen.

Wij werken samen met de advocaten van Slachtoffer.nl .

De advocaten van Slachtoffer.nl zijn gespecialiseerd in schade ontstaan door ongevallen (letselschade). Slachtoffers hebben vaak recht op een door de overheid gesubsidieerde advocaat. Via deze website is het mogelijk om gratis uw mogelijkheden te onderzoeken.

Welke schadevergoeding passend is om te vorderen hangt ondermeer van onderstaande factoren af:

 • Aard en ernst van het letsel;
 • Mate van geleden pijn;
 • Duur van het letsel;
 • Blijvende littekens en/of lichamelijke beperkingen en de invloed hiervan op werk, studie, relaties en vrijetijdsbesteding;
 • Leeftijd en geslacht;
 • De mate van schuld bij de veroorzaker of bij u als slachtoffer.

Aanvraagformulier

Soorten letselschade

Enkele van de belangrijkste letselschade die kunnen optreden bij een ongeval met asbest zijn:

 1. Asbestose: Dit is een chronische longaandoening die optreedt na langdurige blootstelling aan asbestvezels. Het veroorzaakt littekenvorming in de longen, wat leidt tot ademhalingsproblemen, hoesten, kortademigheid en verminderde longfunctie.

 2. Longkanker: Blootstelling aan asbestvezels verhoogt het risico op het ontwikkelen van longkanker, vooral bij mensen die roken. Asbestgerelateerde longkanker kan agressief zijn en is vaak moeilijk te behandelen.

 3. Pleurale plaques: Dit zijn verdikkingen of verkalkingen van het longvlies (pleura) als reactie op asbestblootstelling. Ze zijn meestal asymptomatisch, maar kunnen ongemak veroorzaken en dienen vaak als een indicatie van eerdere asbestblootstelling.

 4. Pleurale verdikkingen en effusies: Asbestblootstelling kan leiden tot pleurale verdikkingen (verdikking van het longvlies) en pleurale effusies (ophoping van vocht tussen de longen en het longvlies). Deze kunnen ademhalingsproblemen veroorzaken.

 5. Mesothelioom: Dit is een zeldzame en agressieve vorm van kanker die zich ontwikkelt in het mesothelium, het beschermende weefsel dat de organen bedekt. Mesothelioom wordt bijna uitsluitend veroorzaakt door blootstelling aan asbest en heeft vaak een zeer slechte prognose.

 6. Andere respiratoire aandoeningen: Naast de hierboven genoemde letselschade kunnen asbestvezels ook leiden tot andere ademhalingsaandoeningen, zoals pleuritis (ontsteking van het longvlies) en atelectase (collaps van longblaasjes).

Veel voorkomende oorzaken

Preventie van blootstelling aan asbest is van vitaal belang om deze ernstige gezondheidsproblemen te voorkomen. Als er vermoedens zijn van asbestblootstelling en gezondheidsproblemen, is medische hulp en opvolging essentieel.

 

Ongelukken met asbest kunnen verschillende oorzaken hebben, meestal gerelateerd aan blootstelling aan asbestvezels. Hier zijn enkele belangrijke oorzaken van ongelukken met asbest:

 1. Onveilige verwijdering of manipulatie: Als asbesthoudend materiaal niet correct wordt verwijderd, kan het leiden tot verspreiding van asbestvezels in de lucht, wat een risico vormt voor zowel degenen die het materiaal verwijderen als voor anderen in de omgeving. Onjuiste verwijdering zonder de juiste veiligheidsmaatregelen kan leiden tot onbedoelde blootstelling.

 2. Onvoldoende beschermende uitrusting: Als werknemers die met asbesthoudend materiaal werken niet de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen dragen, zoals ademhalingsmaskers en beschermende kleding, lopen ze een verhoogd risico op inademing van asbestvezels.

 3. Ongewenste vernietiging of beschadiging: Als asbesthoudend materiaal per ongeluk wordt beschadigd, bijvoorbeeld tijdens renovatiewerkzaamheden, kan dit leiden tot vrijkomen van asbestvezels in de lucht. Dit kan gebeuren als er onvoldoende bewustzijn is van de aanwezigheid van asbest en de nodige voorzorgsmaatregelen niet worden genomen.

 4. Onvoldoende training: Werknemers die niet goed zijn opgeleid om veilig met asbesthoudend materiaal om te gaan, kunnen onbewust handelingen verrichten die leiden tot blootstelling aan asbestvezels. Training is cruciaal om bewustzijn te vergroten en veilige praktijken te waarborgen.

 5. Gebrek aan inspecties en naleving: Als werkplekken waar asbest aanwezig is, niet regelmatig worden geïnspecteerd op naleving van veiligheidsvoorschriften en als werknemers niet worden aangemoedigd om deze voorschriften te volgen, kan de kans op ongelukken toenemen.

 6. Onvoldoende identificatie van asbesthoudend materiaal: Als asbesthoudend materiaal niet correct wordt geïdentificeerd en als zodanig wordt behandeld, kan het onbedoeld worden behandeld als gewoon materiaal, wat kan leiden tot onbedoelde blootstelling aan asbest.

Het is belangrijk op te merken dat asbestgerelateerde gezondheidsrisico’s vooral het gevolg zijn van langdurige blootstelling aan asbestvezels. Niettemin kunnen ongelukken zoals hierboven beschreven leiden tot acute blootstelling en een verhoogd risico op toekomstige gezondheidsproblemen. Het is daarom van groot belang om zorgvuldig en professioneel om te gaan met asbesthoudend materiaal om de gezondheid en veiligheid van werknemers en de bredere gemeenschap te waarborgen.

 

Letselschadevergoedingen

Bij een asbestongeval kunnen letselschadevergoedingen worden toegekend op basis van verschillende factoren en omstandigheden. Hier treft u enkele situaties waarin letselschadevergoedingen waarschijnlijk kunnen worden toegekend bij een asbestongeval:

 1. Beroepsziekte door blootstelling: Als iemand een ziekte ontwikkelt als gevolg van langdurige blootstelling aan asbest op de werkplek, zoals asbestose, longkanker of mesothelioom, kan er een sterke basis zijn voor een letselschadeclaim. Dit geldt vooral als de werkgever nalatig is geweest in het verstrekken van de juiste beschermingsmiddelen of het nemen van veiligheidsmaatregelen.

 2. Onvoldoende veiligheidsmaatregelen: Als het duidelijk is dat de werkgever of de verantwoordelijke partij onvoldoende veiligheidsmaatregelen heeft genomen om blootstelling aan asbestvezels te voorkomen, en dit heeft geleid tot gezondheidsschade, kan dit een basis vormen voor een claim.

 3. Verzuim om te waarschuwen: Als een verantwoordelijke partij wist dat er asbest aanwezig was op een locatie en naliet om werknemers of anderen hiervan op de hoogte te stellen, wat heeft geleid tot blootstelling en gezondheidsproblemen, kan dit leiden tot een claim.

 4. Nalatig medisch toezicht: Als een werkgever verzuimt om adequaat medisch toezicht te houden op werknemers die mogelijk zijn blootgesteld aan asbest, en als gevolg daarvan vertraging optreedt in het diagnosticeren en behandelen van asbestgerelateerde ziekten, kan dit leiden tot een claim.

 5. Onrechtmatige dood: Als iemand overlijdt als gevolg van asbestgerelateerde ziekten en er sprake is van nalatigheid of onvoldoende bescherming, kunnen nabestaanden mogelijk een claim indienen voor onrechtmatige dood.